Privacyverklaring Cupana

 

Cupana is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Cupana doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Cupana is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Cupana is een onderneming gericht op de verkoop van bier via een webshop. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

 

Verwerking persoonsgegevens

Cupana kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten van Cupana, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cupana  verstrekt. Cupana kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Cupana zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

De persoonsgegevens worden door Cupana verwerkt teneinde een optimale werking van de website en levering van de bestelde producten te garanderen. De website biedt u hoofdzakelijk de mogelijkheid om bier te bestellen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om de diensten van Cupana te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

 

Marketingactiviteiten

Cupana houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website-of appbezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website/app. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Cupana.

 

Bewaartermijn

Cupana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Minderjarigen

Cupana verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bij binnenkomst op de website wordt om de leeftijd van de bezoeker gevraagd Cupana kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Cupana raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Beveiliging

Cupana gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden de persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Cupana voor passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Cupana beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Cupana  Haar contactgegevens staan vermeld onderaan in deze Privacyverklaring.

 

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Cupana  met de externe partij afspraken over de vereisten waar verwerking van persoonsgegevens aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de privacywet- en regelgeving. Cupana  legt deze afspraken vast in een register van verwerkingen.

Cupana verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De volgende partijen zijn betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens:

  • Mollie: Mollie is een betalingsverwerker, die belast is met het incasseren van de betalingen die de klant doet;
  • Postorderbedrijf, PostNL & DHL zijn belast met het bezorgen van de door de klant bestelde producten.

 

Cookies

Cupana maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/app wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cupana  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

 

Soorten Cookies

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website/app van Cupana  adverteren of dat Cupana  gebruik maakt van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Cupana  te beïnvloeden. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke externe cookies u via de website/app van Cupana  kunt tegenkomen:

 

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website/app, maakt Cupana  gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Cupana  verstrekt. Cupana  krijgt op deze manier inzicht in hoe de website/app wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website/app en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Mocht dat wettelijk verplicht zijn, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

 

Cupana  maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten:
Google Analytics en Hotjar. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij u graag door naar de officiële Google Analytics-pagina  (https://www.google.com/intl/nl/analytics/) en de officiële Hotjar-pagina (www.hotjar.com). De informatie die Cupana B.V, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, de bezochte pagina’s en feedback over de app en website gebruik. Tevens monitort Cupana  waar bezoekers de website/app voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houdt Cupana  anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

Tracking cookies 

Cupana  maakt op de website/app gebruik van cookies van derde partijen (Facebook pixel) die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

Via de website/app wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookie maakt het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan onze website/app naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Cupana  om u op die andere website advertenties te tonen.

Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

 

U kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. U kunt u afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa op deze site: http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaat instellingen.
Ga voor meer informatie over het privacy beleid van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Rechten van betrokkenen

Cupana honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cupana.nl. Cupana  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Aanpassen Privacyverklaring

Cupana behoudt zich het recht om haar Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op haar website, www.cupana.nl, worden gepubliceerd.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u daarover direct contact opnemen met Cupana. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Contactgegevens

Cupana

Contactweg 68

1014BW, Amsterdam

info@cupana.nl